Strona główna
Czynności notarialne
Dokumenty
Kontakt
Zadaj pytanie
Mapy Google:Al Solidarności 71/4
MAPKA
Ciekawe linki
 
     
 


Sporządzenie czynności notarialnej powinno zostać poprzedzone uprzednim kontaktem z notariuszem lub pracownikami Kancelarii. Pozwoli to ustalić jaka czynność ma być dokonana oraz rodzaj dokumentów, które należy przedłożyć w Kancelarii.

Wszelkie dokumenty, potrzebne do sporządzenia czynności notarialnej, powinny być dostarczone do Kancelarii wcześniej przed umówionym terminem jej dokonania. Powinny być one złożone w oryginale. Notariusz sprawdzi ich prawidłowość oraz oceni, czy stanowią wystarczającą podstawę do sporządzenia czynności, by zgodnie z treścią art. 80 ustawy   Prawo o notariacie czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów      stron czynności notarialnej.

Niezbędne jest przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu oraz podanie numeru NIP.

W zależaności od czynności, jaka ma zostać dokonana, powinni Państwo przedłożyć następujące dokumenty - jeżeli czynność notarialna ma za przedmiot:

-  działkę budowlaną, nieruchomość zabudowaną lub też niezabudowaną:
            
dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej,wypis z rejestru gruntów,zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,jeżeli występują zmiany gruntowe to dodatkowo wyciąg z wykazu zmian gruntowych;

- lokal odrębny:
            
dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów i lokali;

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
            
dokument wskazujący na podstawę nabycia, tj. akt notarialny lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku czy też przydział spółdzielni, odpis z księgi wieczystej, o ile dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została założona księga wieczysta,stosowne zaświadczenie ze spółdzielni, o przysługującym spółdzielczym prawie do lokalu a także braku zadłużenia;

- nabyty w drodze spadku- ponadto niezbędne będzie:
             
prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis notarialnego poświadczenia dziedziczenia,zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek    od spadku po zmarłym został uiszczony albo spadkowierca był zwolniony od jego zapłaty;

- nabyty w drodze darowizny - ponadto niezbędne będzie: 
              
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące, że podatek od darowizny został uiszczony albo obdarowany był zwolniony od jego zapłaty.

W sytuacji, gdy oświadczenie składane będzie przez pełnomocnika, niezbędne jest przedstawienie pełnomocnictwa notarialnego.

Umowy majątkowe małżeńskie - wymagany jest odpis aktu małżeństwa.

Akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu odnoszą taki skutek prawny jak sądowe orzeczenie stwierdzenia nabycia spadku:
         -
akt zgonu spadkodawcy,
         - akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,
         - akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),
         - numer PESEL spadkodawcy.    Aleja Solidarności 71 lok. 4, 00-090 Warszawa, tel/Fax (22) 622 44 88 lub tel.(22) 616 26 16
email: szkutnik@notariusz-waw.pl